جدول بارگیری و حمل لوله های فولادی

شاخه
سایز لوله
 
شاخه
سایز لوله
تریلر
شاخه ۱۲ متری
کامیون
شاخه ۶ متری
تریلر
شاخه ۱۲ متری
کامیون
شاخه ۶ متری
۶ ۶ “۲۶ ۱۰۰ ۷۶ “۶
۶ ۵ “۲۸ ۶۵ ۵۰ “۸
۶ ۳ “۳۰ ۴۴ ۵۰ “۱۰
۶ ۳ “۳۲ ۲۷ ۴۰ “۱۲
۳ ۳ “۳۶ ۲۷ ۳۳ “۱۴
۳ ۳ “۳۸ ۲۱ ۲۵ “۱۶
۳ ۳ “۴۰ ۱۵ ۱۸ “۱۸
۳ ۳ “۴۲ ۱۰ ۱۳ “۲۰
۳ ۳ “۴۴ ۱۰ ۱۳ “۲۲
۳ ۳ “۴۸ ۱۰ ۱۰ “۲۴
۱ ۱ “۵۶      

توضیحات

۱: حداکثر ظرفیت بارگیری برای کامیون ۱۰ تن و برای تریلر ۲۲ تن می باشد

۲: ظرفیت بارگیری و حمل لوله های قطورتر ۴۸ اینچ تنها یک شاخه می باشد

۳: در صورت استفاده از کامیون های ۱۰ چرخ ظرفیت بارگیری تا ۱۵ تن قابل افزایش می باشد

۴: این جدول مخصوص کامیون های با اتاق استاندارد و تریلرهای با عرض ۲،۵۰ متر و طول حداقل ۱۲ متر می باشد

۵: در صورت استفاده از زیر سری چوبی ظرفیت بارگیری برخی از لوله های قطور نظیر ۴۸ اینچ قابل افزایش می باشد

۶: طول شاخه های کامیون ۶ متر و در تریلی ۱۲ متر می باشد

۷: بارگیری لوله های قطور در کامیون ممکن است به اتاق چوبی آن آسیب برساند