عملیات بارگیری کود شیمیایی اوره از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان واقع در شهرستان اهواز به منظور حمل و توزیع بین کارگزاران شهرستانهای تابعه